جستجو

 

معتادان جنسی گمنام

en


Sexaholics Anonymous

انجمن معتادان جنسی گمنام – SAA

معتادان جنسی گمنــام  SAA انجمن زنان و مردانی است كه تجربه، توانایی و امید خود را با یكدیگر تقسیم می كنند تا مشكلات مشتركشان را حل كنند و به یكدیگر برای بهبود یافتن كمك كنند. تنها شرط عضویت تمایل به ترك شـهوت و از لحاظ جنسی هوشیار عمل كردن است. در انجمن «SAA» حق عضــویتی وجود ندارد. ما از طریق شركت داوطلبانه در مخارج انجمن خود كفا هستیم. «SAA» به هیچ حزب، دسته، گروه ســیاسی، سازمان و موسسه ای مرتبط نمی باشد. هیچگـونه تمایلی برای شركت در بحثها و جدالها ندارد و به هیچ علت با آنها موافقت یا مخالفت نمی كند. هدف اصلی ما این است كه از لحاظ جنسی هوشیار باشیم و به دیگران برای رساندن آنها به این هوشیاری كمك كنیم.  معتادان جنسی گمنام یك برنامه ی بهــــبودی است كه در اصل بر پایه ی اصول الكلی های گمنام است و با كسـب اجازه از AA در سال 1979 از دوازده گام و دوازده سنت آنها استفاده می كند.

SA-FA  

ایران

وب سایت: http://sa-iran.org
تلفن تماس: 
اقایان   ۰۰۹۸۹۹۰۶۰۲۰۰۶۰
بانوان    ۰۰۹۸۹۹۰۲۳۲۰۰۱۳
 

 

انگلستان

وب سایت:  http://saa-recovery.org.uk    
تلفن تماس:  0044.7843.108302
جلسات فارسی زبان در انگلستان: اطلاعی در دست نیست  
 

 

آمریکا

وب سایت:  http://saa-recovery.org          
تلفن تماس:  001.713.869.4902
جلسات فارسی زبان در آمریکا: اطلاعی در دست نیست  
 

 

آلمان

وب سایت:  http://www.anonyme-sexsuechtige.de   
تلفن تماس:  0049.175.792.51.13
جلسات فارسی معتادان جنسی گمنام در آلمان: اطلاعی در دست نیست    
 

 

سوئد

وب سایت:  http://www.saasverige.se 
تلفن تماس:  0046.0762.30.58.03
جلسات فارسی معتادان جنسی گمنام در سوئد: اطلاعی در دست نیست  
 

 

استرالیا

وب سایت:  http://saoz.net
تماس:  australia@sa.org
جلسات فارسی معتادان جنسی گمنام در استرالیا: اطلاعی در دست نیست    
آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟