جستجو

 

کتاب بهبودی ۱۲ قدم

صفحه: of 0

en

Current View

 

بهبودی با ۱۲ قدم عمدتاً با هدف کمک به معتادانی تهیه شده است که می خواهند با استفاده از برنامه های ۱۲ قدمی ترک اعتیاد کرده و بهبودی خود را آغاز کنند. مطالب ارائه شده در این کتابچه در عین حال می تواند برای افراد عادی و متخصصانی که می خواهند درباره برنامه های ۱۲ قدمی اطلاعات کسب کنند، مفید باشد. گرچه در اکثر موارد در این کتابچه از واژۀ مواد مخدر یاد شده است، اما هر نوع مواد مصرفی، یا رفتارهایی که ترکیبی از بیماری اعتیاد محسوب می شوند، می توانند در این بخش جایگزین مواد مخدر شوند، چرا که فلسفه و راهکار بهبودی از طریق ۱۲ قدم ، صرفنظر از نوع اعتیاد همواره یکسان است.

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟