جستجو

 

روحانیت راهنمایی

en


٩- روحانیت راهنمایی

 

در این قسمت شعری از سام شومیکر، یکی از بنیانگذاران انجمن های گمنام ۱۲ قدمی ارائه شده است. در این شعر وی معنای اصلی و درونمايه روحانی راهنمایی یک معتاد در عذاب را در کمال شایستگی بازگو کرده است. 

 

” ايستاده بر درگاه “

 

ايستاده ام بر درگاه

نه چندان به درون می روم و نه چندان از درگاه دور می شوم

اين مهمترين دروازه جهان است.

دری که انسان ها با يافتن آن، خدای خود را پيدا می کنند

با گذشتن از اين در و گام نهادن به درون، راه به جائی نخواهم برد

وقتی انبوهی از انسان ها در آنسوی درايستاده اند و چون من

مشتاق آنند تا بدانند که در کجاست.

و آنچه که بسیاری آن را یافته اند، دیواری است که باید دری داشته باشد

هر دری نشانه ای از وجود ديوار است

آنها در کنار درگاه همچون نابينايان درجستجوی در

دست بر ديوار می كشند، انبوه دستانی که به شوق یافتن در

بر دیوار چنگ می زنند، با این امید که با دستهايشان در را لمس کنند

با آنکه می دانند دری وجود دارد اما آن را نمی يابند

و به این خاطر است که من در كنار درگاه ايستاده ام.

 

شگرف ترين رويداد در جهان برای اين انسان ها

يافتن آن در است، دری که به سوی خدا باز می شود

مهمترين کاری که انسان می تواند انجام دهد

گرفتن دست يکی از اين نابينايان درميان انبوه دستانی است که در را می جويند

تا دست او را روی دستگيره در قرار دهم،

دستگيره ای که فقط به دست خود او گشوده می شود.

انسان ها در پشت اين درگاه همانند گدايان گرسنه

در شبهای سرد بی رحم شهر و در سرمای جانفرسای زمستان به کام مرگ فرو می روند

آنها در آن سوی ديوار جان می دهند زيرا در را پيدا ننموده اند

هيچ چيز به اندازه کمک به آنها برای يافتن اين در،

گشودن آن و گام نهادن به درون و يافتن خداوند مهمتر نيست

و به این خاطر است که من در كنار درگاه ايستاده ام

 

ای قديسان بزرگ پای به درون نهيد، به درون تالارها و سرسراها،

اينجا خانه ای بس بزرگ با اتاق های بی شماراست

اينجا خانه خداست.

به اعماق پنجره های ناپيدا دست زده و به سوی او بازگرديد در سکوت و تقدس،

در اين اتاق ها کسانی سکنی گزیده اند که باید

از خداوند با خبر باشند

و ندا دردهند به کسانی را که بيرون در ايستاده اند و بگویند که اين خانه

عالی و شگفت انگيز است.

هراز گاهی با نگاهی عميقتر به درون خانه می نگرم

گهگاه به خود جسارت داده و قدمی فراتر می نهم    

اما مکانی که ايستاده ام به درگاه نزديک است

و به این خاطر است که من در كنار درگاه ايستاده ام

 

برای ايستادن بر درگاه دليل ديگری نيز دارم

هستند کسانی که گامی چند پیش می نهند و بيمناک می شوند

از آن هراس دارند که مبادا خداوند و عظمت خانه او آنها را درکام خود فرو برد  

اما بدانيد که خداوند بس بزرگ است و

همگان را به درون خانه خود فرا می خواند.

اين انسان ها چنين می انگارند که در خرابه ای

هولناک و بی روزنه به دام افتاده اند          

و برای رهایی از مخمصه ای که در آن گرفتار آمده اند

دست و پا می زنند و با گريه و زاری می گويند، “بگذاريد بروم”

و ديدن آنهایی که پای به درون این خانه می گذارند برهراسشان دامن می زند.

باید کسی در كنار درگاه ايستاده باشد تا به آنها بگويد كه تباه شده اند

 

از قديم الايام هم بدينگونه بوده است:

نوشيدن جرعه ای از جام عشق خداوند

و نه کسی جز او، كه او قادر است هركاری برای ما انجام دهد  

کسی باید كنار در پنهان شود و به آنهايی كه ترسيده اند

بگوید که در پس این در و دیوار چه زندگی خوشی به روی آنها آغوش گشوده است

کسانی که پای به درون این خانه نهاده اند نمی دانند

آنان که در پشت دیوار به امید یافتن در کورمال دست به دیوار می كشند

تا چه حد به خانه نزدیک اند

چون آنها سخت شگفت زده دنیای درون خانه اند

باید کسانی باشند تا دست آنها را که قدم به درون خانه گذاشته اند؛ بگیرند

چون آنها نیز می خواهند بگریزند        

من در كنار در ايستاده ام

 

می ستایم آنهایی را كه قدم به این خانه می گذارند

اما ای کاش آنها به یاد داشته باشند که پیش از گام نهادن به این خانه

چه حال و روزی داشتند چون یادآوری آن روزها ست که آنها را

به یاری رساندن به کسانی که هنوز در را نیافته اند بر خواهد انگیخت

یا کسانی که می خواهد بار دیگر از خداوند بگریزند

تو تا آنجا که می توانی به درون این خانه برو

و هر چه می خواهی در آنجا بمان و فراموش کن کسانی را که در پشت در ایستاده اند

اما من در همان جای قدیمی که به آن عادت کرده ام باقی خواهم ماند

یعنی آنچنان نزدیک به خداوند که نجوایش را بشنوم

و بدانم که او در آنجاست در نزدیکی من است

 

اما نه چندان دور از انسان های ایستاده در آن سوی در

که صدای آنها را نشنوم

و فراموش کنم که آنها نیز در آنجا راه ورود به خانه را می جویند

کجا؟ در آن سوی در

هزاران و میلیون ها نفر از آنان

اما – آنچه برای من از مهم است یکی، دو تا ده تا از آنهاست

کسانی که می خواهم دستهایشان را بر روی دستگيره در بگذارم

پس بهتر است کنار درگاه بایستم به انتظار

کسانی را که به جستجوی در می آیند

بهتر است دربان باشم

و به این خاطر است که من بر در درگاه ايستاده ام

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟