جستجو

 

ساختار انجمن های گمنام

کتاب انجمن های گمنام

en


٩- ساختار انجمن های گمنام

 

 

در این صفحه اطلاعاتی در رابطه با ساختار و نحوه سازماندهی انجمن های گمنام به طور کلی ارائه شده است. به علاوه اطلاعاتی درباره انجمن معتادان گمنام در ایران آورده شده است تا شما را با نحوه به وجود آمدن و گسترش وسیع آن آشنا نماید.

 

  • ساختارانجمن های گمنام
  • نحوه سازماندهی انجمن های گمنام
  • انجمن معتادان گمنام در ایران

 

ساختار انجمن های گمنام

انجمن های گمنام با ساختار رسمی و یا سیاسی سازماندهی نشده اند. دراین انجمن ها رئیس و مدیر، قانون و مقررات و یا حق عضویت یا ورودی وجود ندارد.  ساختار انجمن های گمنام به صورت یک مثلث وارونه است که گروه ها در بالای آن قرارگرفته و هیات امنای خدمات عمومی در پایین آن قراردارد. این ساختار به این دلیل ایجاد شده است که اعضای گروه و به خصوص تازه واردین، مهمترین قسمت ساختار را تشکیل می دهند. مثلث وارونۀ انجمن ها کمک می کند تا رقابت ها برای کسب قدرت، شهرت، کنترل و پول ازمیان برداشته شده و انجمن های گمنام بتواند تمرکز بر هدف اصلی خود که همان رساندن پیام به معتاد درعذاب است را حفظ کند.

ساختار انجمن های گمنام

  

نحوه سازماندهی انجمن های گمنام

چگونگی سازماندهی عمومی انجمن های گمنام و پست های خدماتی اعضا درقسمت های زير شرح داده شده اند:

 

 گروه ها

انجمن های گمنام از گروه ها یا جلساتی که در رأس ساختار آنها قرارگرفته اند، تشکیل می شوند و این خود بدین معناست که گروه ها و اعضای معمولی مهمترین نقش را در انجمن ها ایفا می نمایند. طبق سنت چهارم، گروه های انجمن نسبت به هیچ مرجعی به غیر از وجدان گروه خودشان پاسخگو نیستند. هرگروه همواره مستقل است؛ به جز مواقعی که بر روی کل انجمن اثر بگذارد که در چنین شرایطی نیز هیأت امنای خدمات عمومی انجمن می تواند به مسائل مربوطه رسیدگی کند. گروه ها لایه درونی و زیربنای اصلی انجمن ها هستند و چون مستقل می باشند، به صورت  غیر رسمی اداره می شوند. آنها اجازه دارند که طبق تشخیص خودشان جلسات گروه را اداره کنند. این مساله که هر زمان حداقل دو نفر معتاد به منظور رساندن پیام و حفظ بهبودی خود گردهم آیند، یک جلسۀ انجمن دوازده قدمی تشکیل شده است، مورد قبول انجمن های گمنام می باشد. معمولأ هر گروه یک منشی، یک خزانه دار، یک نمایندۀ بین گروه، و یک مسئول نشریات دارد. کلیۀ این افراد براساس رای وجدان گروه در جلسات اداری انتخاب شده اند و دارای حداقل مدت زمان پاکی مورد نیاز نیز می باشند. هریک از اعضای گروه که درجلسات انجمن های گمنام خدمت می کنند، این کار را به مدت یک فصل و یا یک سال و به صورت کاملاً داوطلبانه و رایگان انجام می دهند. این خدمتگزاران هیچ برتری و اختیاری نسبت به سایر اعضای گروه ندارند. نظر به اینکه گروه ها ازکسی ورودی دریافت نکرده و درآمدی نیز ندارند، خدمتگزاران درگیر مسائل مالی نیز نمی شوند. معمولاً در طول جلسه سبد اعانات دست به دست می گردد و با جمع آوری حمایت های مالی اعضا، مخارج اجاره مکان، تهیۀ نشریات و پذیرایی با چای و قهوه و درصورت امکان پشتیبانی از سطوح بالاتر ساختار انجمن، تأمین می گردد. مسئولیت اصلی هر گروه مؤثر و قابل اطمینان بودن و همچنین استفاده از رهنمودهای دوازده قدم و دوازده سنت می باشد. گروه ها و جلساتی که در یک سطح جغرافیایی خاصی قراردارند یک ناحیۀ انجمن را تشکیل می دهند.

 

نمایندۀ بین گروه

هرگروه یا جلسۀ گروه، یک نمایندۀ بین گروه انتخاب می کند که به نمایندگی از طرف گروه مربوطه در جلسات اداری ناحیه یا استان شرکت می کند. این افراد، خدمتگزاران مورد اعتماد محسوب شده وهدف آن ها انتقال وجدان گروه به نواحی انجمن می باشد تا بدین طریق نظرات گروه در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شود.  

 

کمیته ها

برای رساندن پیام بهبودی به طریقی که امکان آن برای گروه های محلی وجود ندارد،  به نوعی بدنۀ خدماتی در ساختار نیاز است. نمونه ای از فعالیت های چنین بدنه های ساختاری، چاپ نشریات و منابع اطلاعات عمومی، کمک به گروه های نو پا، ایجاد فصل نامه های بین المللی بهبودی، رساندن پیام در بیمارستانها و زندانها و همچنین کمک به اعضا در کشورهای دیگر برای شروع گروه های جدید می باشد. برای انجام فعالیت های مذکور کمیته های بخصوصی مانند: امداد تلفنی، اطلاع رسانی، بیمارستانها، زندانها و… تشکیل می شوند. معمولاً برای پذیرفته شدن در چنین کمیته هایی حداقل مدت زمان پاکی خاصی مورد نیاز می باشد.  

 

ساختار کنفرانس/خدمات جهانی

کنفرانس یک انجمن، قسمتی از بدنه ساختار است که خدمات عمومی، در چارچوب آن فراهم می گردند. برگزاری یک کنفرانس روشی است که با استفاده ازآن وجدان کلیۀ گروه ها در رابطه با خدمات جهانی، به وضوح بیان شده و خواسته های آنها مورد توجه قرار می گیرد. این ساختاری است که اداره و یا مدیریت انجمن گمنام را به عهده داشته و از شنیده شدن صدای کل انجمن ها و ارائه خدمات درکلیۀ سطوح و تداوم آن تحت  هر شرایطی، اطمینان حاصل می نماید. خدمات جهانی طبق رهنمودهای دوازده مفهوم فعالیت می کنند. کلیۀ پست های خدماتی نیز به صورت چرخشی یا دوره ای اجرا می شوند. روحیۀ چرخش ازاصول حیاتی در ساختار هریک از انجمن ها است که ازاشغال شدن پی در پی پستهای خدماتی توسط همان خدمتگزار جلوگیری می نماید. این امرباعث می شود تا تعداد بیشتری از اعضای انجمن لذت خدمت کردن را تجربه کنند. پست های خدماتی ساختار انجمن های گمنام، بر اساس رأی گیری اعضای ساختار و به صورت چرخشی اعطا می گردند. رابط های ساختارهای خدماتی محلی درسطح همان ساختار و طبق برنامه ریزی قبلی انتخاب می شوند. خدمتگزاران ساختارخدماتی برطبق وجدان گروه همان ساختار انتخاب می شوند.

ساختار خدماتی انجمن معتادان گمنام

  

 

انجمن معتادان گمنام در ایران

در سال ۱۳۶۹ خورشيدی دو برادر که قبلاً در کالیفرنیا به عضویت NA  درآمده بودند، اولین جلسۀ انجمن های گمنام را درایران آغاز کردند. اولین جلسه معتادان گمنام در مرکز بازپروری قرچک برگزار شد. این جلسات به مدت یک سال ادامه داشت؛ اما به علت دیدگاه های نادرست در آن زمان نسبت به بیماری اعتیاد، این دو برادر از ادامه این راه باز ماندند و فعالیت انجمن معتادان گمنام ایران که تازه تاسیس و نو پا بود، برای مدتی متوقف شد. اما این پایان راه نبود زیرا در سال ۱۳۷۲ دو نفر دیگر که در ایالات متحده و کانادا از طریق NA، در مسیر بهبودی قرار گرفته بودند، در تهران به طور اتفاقی در یک مهمانی با هم آشنا می شوند و تصمیم می گیرند که به یاری هم و با همکاری سازمان بهزیستی پیام بهبودی را به معتادانی که در مرکز بازپروری قرچک به سر می بردند؛ برسانند. در این بین یکی از اعضای نسبتاً با سابقه و فعال انجمن در خارج از کشور نیز به جمع آنان اضافه شد و پس از آن شکل گیری انجمن معتادان گمنام در ایران شتاب بیشتری به خود گرفت و بالاخره در سال ۱۳۷۲ آنان موفق شدند نظر مسئولین بهزیستی ایران را برای برگزاری جلسات هفتگی در مرکز بازپروری قرچک جلب نمایند. این گروه ۳ نفری در مرداد ۱۳۷۳ توانستند محلی مستقل در تهران برای برگزاری جلسات خود اجاره نمایند. ضمناً یکی از دو برادری که در ابتدا از آن ها یاد کردیم نیز به مسیر بهبودی این گروه نو پا پیوست. اکنون پس از گذشت سالها از ورود انجمن های گمنام به یاران، همه روزه جلسات متعددی در تهران، مراکز استانها، شهرستانها، روستاها و اقصی نقاط کشور برگزار می شود. بیش از صدها هزار نفر از ایرانیان مبتلا به بیماری اعتیاد، هر روزه در جلسات متعدد انجمن در اقصی نقاط ایران شرکت می کنند و تعداد قابل توجهی از آنها با کمک انجمن به یک زندگی سالم و پرثمر دست یافته اند.

ایران درحال حاضر یکی از بزرگترین مناطق NA در جهان می باشد و بعد از ایالات متحدۀ آمریکا پرعضو ترین کشور انجمن در دنیا محسوب می شود. ساختار انجمن های گمنام درایران به دلیل تعداد اعضا و رشد انجمن ها، تا حدودی با ساختارهای مناطق دیگر متفاوت می باشد. در ادامه شرح مختصری از ساختار NA درمنطقۀ ایران  آورده شده است. درحال حاضر درحدود ۴۰۰۰۰ گروه انجمن درسراسر ایران وجود دارند که هریک ازاین ها یک نمایندۀ بین گروه و یک نماینده علی البدل به کمیته شهری حوزۀ خود می فرستند. تعداد کل کمیته های شهری در تهران بزرگ ۲۰ عدد و درکل ایران ۱۸۲ عدد می باشد. هرکمیتۀ شهری به نوبه خود، یک رابط و یک رابط علی البدل به کمیتۀ خدماتی ناحیۀ خود می فرستد. تعداد کل نواحی در

سطح ایران ۲۱ عدد می باشد. سپس هرناحیه یک رابط و یک رابط علی البدل به شورای منطقه می فرستد که دراین شورا تصمیمات خدماتی دررابطه با کل کشور از طریق رأی وجدان، گرفته می شوند. به منظور هماهنگی و همکاری با کل انجمن معتادان گمنام، یک وکیل و یک وکیل علی البدل ، از شورای منطقه به کنفرانس خدمات جهانی و همچنین کنفرانس فرامنطقه، فرستاد می شوند. کنفرانس خدمات جهانی به صورت چرخشی در آمریکا و کشورهای دیگر عضو انجمن، برگزار می گردد. کنفرانس فرامنطقه نیز به صورت چرخشی درکشورهای آسیا و آقیانوسیه، برگزار می گردد.          

 

آمار انجمن معتادان گمنام در ایران (درتاریخ بهمن ماه ۱۳۹۰)

  • تعداد اعضا: بیش از ۴۰۰۰۰۰
  • تعداد گروه ها در سراسر کشور: ۴۰۰۰
  • تعداد جلسات هفتگی NA در سراسر ایران: بیش از ۱۸۲۰۰
  • تعداد کمیته های شهری: ۱۸۲
  • تعداد نواحی: ۲۱

 

ساختار انجمن های گمنام - ساختار معتادان گمنام NA در ایران

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟