جستجو

 

مقدمه مواد اعتیاد آور

en


١- مقدمه مواد اعتیاد آور

 

در این قسمت برخی از مواد اعتیاد آور و مخدری که مصرف آنان باعث بوجود آمدن بیماری اعتیاد می شود معرفی شده اند. این اطلاعات شامل شکل ظاهری، عوارض و تاثیرات، و خطراتی است که مصرف اینگونه مواد برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند.

بخش مواد اعتیاد آور به قسمت های زیر تقسیم شده است:

فهرست مطالب مواد اعتیاد آور و مخدر

 

۲- تریاک و سایر افیون ها

۳- کوکائین و کراک

۴- الکل 

۵- آمفتامین ها

۶- حشیش

۷- آرامبخش ها

۸- نیکوتین

٩- سایر مواد اعتیاد آور

سوالات و پیشنهادات

لطفا سوالات و یا نظرات خود در خصوص این مقاله را با ما در میان بگزارید. پاسخ شما به آدرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال خواهد شد

آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟