جستجو

 

اعتیادهای رفتاری

 

از واژه اعتیاد در اصل برای نشان دادن وابستگی افراد به مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی استفاده می شود. با وجود این، به تازگی یک رشته از رفتارهای روی اجبار یا وسواس گونه نیز در ردیف اعتیاد قرار گرفته اند. متخصصان علوم رفتاری بر این باورند که هر رفتار یا اقدامی که یک فرد با وجود آسیب دیدن خود یا عزیزانش بیش از انداز و با وسواس انجام می دهد، اعتیاد محسوب می شود. این بخش، اطلاعاتی گذرا درباره اعتیادهای رفتاری به ویژه برخی از انواع بسیار متداول و رایج آن را در اختیار خوانندگان و علاقمندان قرار می دهد. هدف از تدوین این قسمت، افزایش آگاهی در این زمینه است که آیا شما به این نوع از اعتیاد مبتلا هستید یا خیر.


en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟