جستجو

 

اعتياد قمار

كساني كه به قمار اعتياد دارند، درگير وسوسه اي شديد هستند و نمي توانند به تنهایی از چنگ اين اعتياد رفتاري خلاص شوند. آن ها با اينكه مي دانند قماربازي به خود آن ها و عزيزانشان آسيب مي زند اما قادر نيستند خود را از شر اين اعتياد رفتاري خلاص كنند. اعتياد به قماربازی يك عادت و رفتار بد و ناشایست محسوب نمي شود كه فرد معتاد بتواند با استفاده و تكيه به اراده شخصي خود، از آن دست بردارد. اعتياد به قمار نيز همانند ديگر انواع اعتيادها یک نوع بیماری است که  برای ترک از آن نیاز به یک برنامه بهبودی دارد .


بخش مربوط به اعتياد قمار به قسمت هاي زير تقسيم شده است:


en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟