جستجو

 

انجمن هاي گمنام

این بخش اطلاعاتی کلی درمورد انجمن هاي گمنام ۱۲ قدمی را فراهم نموده و در عین حال تأکید می نماید که این انجمن ها چگونه می توانند منابعی ضروری و مؤثر برای معتادانی که تمایل به بهبودی داشته و یا می خواهند از بهبودی خویش را حفظ کنند؛ باشند. اطلاعات گردآوري شده در اين بخش، به منظور آگاه نمودن افراد تازه وارد به انجمن های ۱۲ قدمی تهیه شده ولیکن هم افراد عادی و هم حرفه ای ها مطالب مزبور را مفید خواهند یافت.برای تشریح جنبه های مختلف انجمن های گمنام این قسمت به بخش های زیر تقسیم شده است:

کتاب انجمن های گمنام

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟