جستجو

 

بهبودی با ۱۲ قدم

اين قسمت عمدتاً با هدف کمک به کسانی تهیه شده است که می خواهند با استفاده از برنامه ١٢  قدم از اعتیاد خود بهبود پیدا کنند. مطالب ارائه شده در این بخش در عین حال می تواند برای افراد عادی و حرفه ای که می خواهند درباره انجمن های ١٢  قدمی اطلاعات، کسب کنند مفید باشد. گرچه در اکثر موارد از واژۀ مواد مخدر یاد شده است اما هر نوع مواد دیگر یا رفتارهاي ویرانگر که ترکیبی از بیماری اعتیاد محسوب می شوند، می توانند در این مقاله جایگزین آن شوند. موضوع مورد توجه ما فراهم نمودن اطلاعات در مورد بیماری اعتیاد و بهبودی از آن از طریق ١٢  قدم است، حال این بیماری هر شکلی که می خواهد داشته باشد.
 
برای تشریح جنبه های مختلف بهبودی از بیماری اعتیاد با استفاده از برنامۀ ١٢  قدم، این قسمت به بخش های زیر تقسیم شده است:


کتاب بهبودی ۱۲ قدم

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟