جستجو

 

بیماری اعتیاد

بخش اعتیاد به تشریح دلایلی اختصاص دارد که از لحاظ علمی ثابت می کند که اعتیاد به مواد نوعی بیماری محسوب می شود. مطالب این بخش توضیح می دهد که مصرف مواد مخدر چگونه باعث می شود تا جسم و روان فرد معتاد از حالت عادی و طبیعی خارج شود و اینکه پس از دچار شدن فرد به بیماری اعتیاد وی دیگربه تنهائی قدرت و توانائی کنترل یا قطع مصرف مواد را نخواهد داشت. گرچه اطلاعات ارائه شده در این بخش به اعتیاد به مواد مخدر مربوط می شود اما می تواند برای کسانی هم که از رفتارهای اعتیاد گونه در عذاب هستند مفید باشد چون طبیعت و الگوی پیشرفت و تشدید انواع بیماری اعتیاد شبیه یکدیگر است. ما امیدواریم با ارائه اطلاعات درباره جنبه های مختلف اعتیاد به شما برای شناخت و تشخیص اینکه آیا از بیماری اعتیاد رنج می برید یا نه و اینکه چگونه می توانید از بیماری اعتیاد بهبودی پیدا کنید کمک کنیم.
 
 برای درک بهتر جنبه های گوناگون بیماری اعتیاد، بخش مربوط به اعتیاد به قسمت های زیر تقسیم شده است:


کتاب بیماری اعتیاد

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟