جستجو

 

ترک اعتیاد

تازه واردان به معتادانی در عذاب گفته می شود که می خواهند از طریق برنامه های ۱۲ قدمی و حمایت انجمن های گمنام، اعتیاد خود را ترک کرده و فرایند بهبودی خود را آغاز کنند. در بخش تازه واردان پیشنهادهای عملی برای پشتیبانی و حمايت از معتادان در روزهای اولیه ترک اعتیاد ارائه داده شده تا با استفاده از ابزارهای بهبودی بتوانند از بند اعتیاد رها شده و زندگی جدید خود را شروع کنند.

 بخش تازه واردان به قسمت های زیر تقسیم شده است:


کتاب ترک اعتیاد

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟