جستجو

 

تشکیل گروه ١٢ قدم

این بخش برای آن دسته از اعضای در حال بهبودی است که علاقمند به تشکیل و هدایت یک گروه مطالعه ۱۲ قدم می باشند. گروه های مطالعه ۱۲ قدم  متشکل از معتادانی است که در یک ساختار گروهی و زیر نظر چند هدایت کننده،  در یک چارچوب زمانی منظم اقدام به کارکرد ۱۲ قدم یک انجمن مشخص می نمایند. اطلاعات این بخش به صورت کلی و عمومی ارائه شده اند تا هر گروه مطالعه  ۱۲ قدمی  بتواند با توجه به نوع اعتیاد و برنامه بهبودی انجمن خود، آن را تطبیق داده و از آن استفاده نماید.

بخش تشکیل گروه مطالعه ۱۲ قدم به موارد زیر تقسیم می گردد:


کتاب تشکیل گروه ١٢ قدم

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟