جستجو

 

بهبودی خانواده

با توجه به توضیحاتی که در قسمت بیماری خانواده داده شده و با آگاهی از اینکه اعتیاد نوعی بیماری است که همه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، بخش بهبودی خانواده، اطلاعات لازم برای کنار آمدن و اقدام در جهت بهبودی از این تاثیرات را در اختیار اعضای خانواده معتادان قرار می دهد تا بتوانند زندگی بهتر و سالم تری را تجربه کنند. همچنین پیشنهاداتی برای اعضای خانواده ارائه شده است که با استفاده از آنها خواهند توانست تا عزیز معتادشان را نیز برای دستیابی به یک بهبودی موثر تشویق نمایند.

بخش بهبودی خانواده به قسمت های زیر تقسیم شده است:


کتاب خانواده معتادان

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟