جستجو

 

بیماری خانواده

اعتیاد بیماری است که علاوه بر فرد معتاد، بر سایر اعضای خانواده او نیز تاثیرات مخربی می گذارد و زندگی آنها را غیر طبیعی کرده و به تباهی می کشاند. این بخش حاوی اطلاعاتی در باره چگونگی تاثیرات اعتیاد بر اعضای خانواده معتاد می باشد، تا آن ها با ماهیت و واقعیت این بیماری آشنا شده و درک بهتری نسبت به وضعیت خود، و عزیز معتادشان داشته باشند. خود اعضای خانواده نيز با آگاهی از چگونگی تاثيرات بيماری اعتياد بر زندگی شان می توانند با استفاده از ابزارهای بهبودی به ترمیم آسیب های آن پرداخته  تا صرفنظر از اینکه عضو معتاد خانواده تمایلی به پاکی و بهبودی داشته باشد یا نه، خود بتوانند از یک زندگی سالم، و پرثمر برخوردار شوند.

  بخش بیماری خانواده معتادان به قسمت های زیر تقسیم شده است:


کتاب خانواده معتادان

en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟