جستجو

 

راهنما و رهجو

راهنما یک عضو با تجربه از انجمن های گمنام است که یک معتاد در عذاب را به عنوان یک رهجو پذیرفته و او را در مسیر بهبودی حمایت می کند. اطلاعات این بخش برای آشنایی با نقش یک راهنما در انجمن های گمنام ارائه شده تا با استفاده از این سیستم حمایتی رایگان و حیاتی، معتادان بتوانند ۱۲ قدم خود  را کارکرده و یک زندگی جدید عاری از اعتیاد را تجربه کنند. بخش راهنما و رهجو به قسمت های زیر تقسیم شده است:

 


en


آزمایش اعتیاد
آزمایش اعتیاد - تست اعتیاد - Addiction Test

آیا شما یک معتاد هستید؟

آزمایش خانواده معتادان
آزمایش اعضای خانواده معتادان - Addict's Family Test

آیا تحت تاثیر اعتیاد قرار گرفته اید؟

آزمایش حمایت ناسالم
آزمایش حمایت ناسالم - Enabler Test

آیا کمک شما به عزیز معتادتان درست است؟

آزمایش هم وابستگی
آزمایش هم وابستگی - Codependency test

آیا تحت تاثیر هم وابستگی قرار گرفته اید؟